Nyere RUC-projekter og opgaver:

 

Sovjetunionens sammenbrud og den kolde krigs afslutning

En analyse af baggrunde og årsager samt en teoretisk afdækning af David Eastons teori om politiske systemer og dennes anvendelighed som ramme herfor

Speciale på Kandidatuddannelsen i Forvaltning, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitetscenter, 2008

 

Nye offentlige styringsrationaler
indenfor byplanlægningen med St.
Rørbæk som case

K3-projekt fra efteråret 2006

 

Afløsningsseminaropgave ved seminaret ”Demokrati og politisk
kultur: hvad betyder højre/venstre orientering?”

48 timers essay opgave, K3, efteråret 2006

 

Essayopgave ved afløsningsseminaret ”Politik og Styring
set gennem Foucault og Deleuze”

48 timers essay opgave, K3, efteråret 2005

 

Den Postantropocentriske Revolution

K2-projekt fra foråret 2005

 

Essay opgave i kurset "Globalisering, demokrati og velfærd"

48 timers essay opgave i afløsningsseminaret ´Globalisering, demokrati og velfærd´, K2, efteråret 2004

 

´Capitalism and Human Rights`

K1-projekt fra foråret 2004. Ikke klar til offentliggørelse. En revideret version bliver muligvis lagt op på et tidspunkt.

 

 

Studiekredsens struktur
Kort beskrivelse af hvorledes det kommer til at køre i praksis

Teksterne
Her er teksterne som læses til hvert møde, med kort introduktion. Gjort tilgængelig her med tilladelse.

Antipode
Kort beskrivelse af tidsskriftet hvorfra teksterne stammer

Powerpoint præsentation af studiekredsen
Er lidt svær at tolke når den ikke opleves live, men måske oplysende

Tidsplan
Revideres og opdateres løbende

Egne tekster og oplæg
Her er det meningen at vore egne produktioner skal lægges løbende.

Bagmændene
Alex K. Tonnesen og Søren K. Svendsen, initiativtagerne til denne studiekreds

I foråret 2003 afholdtes studiekredsen:

Neoliberalismens Rum

Studiekreds

For studerende med interesse for studier af byens rumlige udvikling

Hvis du har interesse for kritiske bystudier, inviterer vi dig hermed til at deltage i en tværgående og dybdeborende studiekreds.

 

Nyheder pr. 25/5 2003

Nyheder pr. 1/4 2003

 • Der er ikke møde d. 14/4 pga. Påske.

Nyheder pr. 8/3 2003

 • Der er lavet en ordliste til til tekst nr 5: "New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy" af Neil Smith. Den ligger under "egne tekster og oplæg" og her

Nyheder pr. 24/2 2003

 • Studiekredsen er nu for alvor oppe at køre, og der er planlagt oplæg mv. de næste møder ud i fremtiden. Vi er en ca. 10-15 faste og engagerede deltagere.
 • Det kan selvfølgelig stadigvæk lade sig gøre at springe til.

Nyheder pr. 11/2 2003

 • Studiekredsen fik en god start mandag d. 10/2. 12 interesserede mennesker dukkede op, og vi starter nu for alvor.
 • Den "interessante og provokerende "pep-talk" til intromødet" som er omtalt nedenfor er grundet sygdom udskudt til næste møde, dvs. mandag d. 17/2 kl. 20 i Studenterhuset.
 • Den holdes af Torkild Lauesen, deltager i studiekredsen og forfatter til Leksikon for det 21. århundredes definition på neoliberalisme, som der linkes til til højre.
 • Det er absolut ikke forsent at springe til. Studiekredsen starter først for alvor mandag d. 17/2, hvor vi, ud over Torkild Lauesens oplæg, diskuterer første egentlige tekst: Cities and the Geographies of "Actually Existing Neoliberalism" af Brenner og Theorore, de to gæste-redaktører på særnummeret af Antipode hvorfra alle teksterne stammer.
 • Der tilføjet et link til Bob Jessops hjemmeside (respekteret sociologisk og geografisk teoretiker med særligt fokus på udviklingen og opdateringen af marxismen i almindelighed og spatialitet og statens beskaffenhed i særdeleshed). Teksterne: Capitalism and the Capitalist Type of State som er første kapitel i hans ny bog: The Future of the Capitalist State samt: Critical Realism and Semiosis som er forfattet af Jessop, Fairclough og Sayer kan særdeles varmt anbefales af mig (Alex). Jessop har også bidraget til denne studiekreds, i det vi den 17/3 vil diskutere hans spændene artikel: Liberalism, Neoliberalism, and Urban Governance: A State–Theoretical Perspective, som (i lighed med de andre tekster) kan findes i højre side under "teksterne".

Nyheder pr. 3/2 2003

 • Hjemmesiden er opdateret, bl.a. tilpasser teksten her på forsiden sig nu efter vinduets størrelse.
 • Der kommer højest sandsynligt en interessant og provokerende "pep-talk" til intromødet ved en kender af emnet. Herudover bliver der naturligvis Alex' og Sørens generelle introduktion til emnet og studiekredsen og diskussion og debat, både om form og indhold.
 • Det ligger nu fast at studiekredsen vil få deltagelse af personer fra to (kommende) RUC-projekter og et RUC-speciale indenfor området. Alle der påtænker at skrive projekt/opgave/speciale eller lignende med tilknytning til emnet, opfordres i særlig grad til at deltage, men det er naturligvis absolut ingen forudsætning at man gør det.

Tid og sted

Møde hver mandag kl. 20-22 i Studenterhuset, Købmagergade 52.

Se tidsplanen til venstre for nærmere detaljer.

Antipode

Studiekredsen tager udgangspunkt i et projekt formidlet som en artikelrække bragt i det videnskabelige tidskrift Antipode med bidrag fra Neil Brenner & Nik Theodore; Jamie Peck & Adam Tickell; Jamie Gough; Neil Smith; Bob Jessop; Martin Jones & Kevin Ward; Helga Leitner & Eric Sheppard; Rachel Weber; Eric Swyngedouw, Frank Moulaert & Arantxa Rodrigues; Roger Keil og Gordon MacLeod.

Tema

I alt 12 artikler er skrevet som led i et samlet akademisk projekt med henblik på at udvikle en kritisk analyse af sammenhængen mellem neoliberalisme og byens rumlige udvikling.

Siden 70’erne er der kommet et stærkt fokus på lokaliseringsstrategier, new localism, hvor det lokale er blevet den nye arena for strategier, der skal skabe empowerment; socio-økonomisk udvikling; sikre fleksibilitet på arbejdsmarkedet, udvikle konkurrencemuligheder etc.

"In a geoeconomic context defined by massive upheavals of entrenched interscalar relations, local (and regional) spaces are now increasingly being viewed as key institutional arenas for a wide range of policy experiments and political strategies"

(fra artikelrækkens forord)

Paradoksalt nok hviler meget af den nutidige politiske appel til det "lokale" faktisk på argumenter gående på påståede supralokale transformationer så som globalisering, den øgede markeds- og vare-liggørelse, deregulering, nationalstatens omdannelse og den intensiverede interspatiale konkurrence. Dette paradox er udgangspunktet for studiekredsens undersøgelser.

To faktorer er væsentlige at nævne her: 1. Selvom der er skrevet meget om udkrystalliseringen af neoliberalismen som verdensomspændende "regime", er der overraskende få seriøse forsøg på at behandle denne på det specifikke urbane niveau i den vestlige verden. 2. Netop ved at benytte det urbane som forankring, er det muligt at forholde sig nuanceret til det forhold at neoliberalismen altid kommer til udtryk i kontekst-, tids- og stedsspecifikke former.

Optik: Neoliberalisme. Fokus: Den Historiske Industriby

Da byen er blevet en strategisk afgørende arena for neoliberale policy-eksperimenter og institutionel restrukturering, kan denne kobling forhåbentligvis kaste nyt lys over udviklinger og tendenser i både neoliberalismen og nutidens by. I denne sammenhæng er det bl.a. interessant at undersøge effekten, når den statslige restrukturering implimenteres i den urbane kontekst vi kender fra de ældre industrialiserede byer. Projektet præsenterer bl.a. case-studier af Glasgow og Toronto.

Hermed er der lagt op til en studiekreds med et meget specifikt teoretisk fokus. Idéen er, at et stærkt fokus kan bidrage til udviklingen af substante diskussioner og dermed mere klarhed end forvirring.

Kvalificeret vidensudveksling

Herhjemme er debatten om forholdet mellem markedet og byens udvikling og konsekvenserne for byens rumlighed, lokale levevilkår etc. særdeles aktuel og mange af os har beskæftiget os med studier og analyser af byens rumlige udvikling. Vi håber de erfaringer kan komme i spil og sammen med Antipode’s projekt kvalificere vidensudvekslingen i studiekredsen; udvikle vores respektive teoretiske baser og udvikle analysen af vores egen urbane kontekst.

Vi har som led i planlægningen af studiekredsen bl.a. kontaktet en af redaktørerne, Neil Brenner, der har givet os følgende positive respons på idéen:

"I'm delighted to hear that you found our Antipode project useful and it's great to hear you want to use this material for your reading group. I certainly have no objection to your dissemination of this material--just glad to hear that someone is reading it! Please do keep me posted on how the reading group goes; Nik and I would warmly appreciate the feedback of you and your comrades."

 

Relevante ressourcer, placeret efter princippet "jo mere, desto bedre":


Spændende artikler og links
Her skal strøs på med løs hånd, send gerne forslag og dokumenter


Holland bygger fæstninger
En tendens i neoliberalistisk arkitektur og byplanlægning?


Leksikon for det 21. århundredes definition på "neoliberalisme"
En blandt flere, tager ikke specifikt højde for den urbane vinkel.


Alex K. Tonnesen
Min (gamle) personlige hjemmeside