Spændende artikler og links
 

Her placeres links og artikler fordomsfrit. Tilstedeværelse på denne side er ikke udtryk for andet end, at en eller anden person med tilknytning til studiekredsen på et eller andet tidspunkt har fundet linket/artiklen interessant.

 

Bob Jessops hjemmeside ved Lancaster University
Jessop har (i tråd med hans analyse af og modstand mod kapitalismens kommodificering af viden), gjort en række tekster frit tilgængelige på sin hjemmeside. I særdeleshed teksterne: Capitalism and the Capitalist Type of State som er første kapitel i hans ny bog: The Future of the Capitalist State samt: Critical Realism and Semiosis som er forfattet af Jessop, Fairclough og Sayer kan særdeles varmt anbefales af mig (Alex). De forsøger begge at eksplicitere en opdateret og på kløgtig vis revideret marxistisk ontologi og samfundsanalyse. Den første giver herudover en af de efter min mening bedste bud på en definition på kapitalismens væsen set til dato. Denne er inspiret af en Hegeliansk dialektik og en relationel ikke-deterministisk, men særdeles kritisk-realistisk tilgang i måden man bør teoretisere og tænke på. Den anden tekst er et lidt mindre skarptslebet, men ikke desto mindre også interessant bud på hvad der kan kaldes en ekspliciteret ontologi med tilhørende metode. Den søger et opgør med konstruktivismens kunstige skel mellem diskurser og essenser (eller det konstruerede vs. strukturer). Dette gøres bl.a. igennem en skitsering af den kritiske diskurs-analyse der, som metodisk redskab, må stille sig langt mere atraktiv overfor studiekredsen end fx. den Laclauianske diskurs-analyse gør det.

 

PlaNet
Student Planning Network. Et europæisk netværk af byplanlægnings-studerende.

 

PlaNet København
Københavnerafdelingen af PlaNet-netværket. Afholdt en stor og vellykket konference om forstaden i sommers.

 

Nine Eleven: One year of empire building
Spændende artikel af den kontroversielle James Petras, hvor han bl. a. hævder at Bush-administration har travlt med at føre permanent krig samt har sin økonomi-forståelse fra top-chef-"kleptokrater", hvilket fører til at den "glemmer" at fremme den amerikanske kapitals interesser og videreudvikle neoliberalismen. Se flere artikler her

 

www.diskurs.dk
Interessant side, indeholdende bl.a. et skærm-kursus i diskurs-teori.

 

Københavns boligpolitk
"Boliger for alle - en boligpolitisk strategiplan for Københavns Kommune 2001-04". Den officielle politik.

 

The Leninist Freedom og Repeating Lenin
Et led i Zizeks unægteligt ambitiøse forsøg på at give Lenins tænkning teoretisk primat. Ikke helt let tilgængeligt (som det ofte er tilfældet med Zizeks værker) men den første tekst er forholdsvis kort og er (ud over den første side) rimeligt let at kapere. Her er et spændende bud på et fundamentalt opgør med (neo-)liberalismens frihedsbegreb. Zizek bringer Lenins skelnen mellem formel og reel frihed i spil. Denne tilsiger, at formel frihed (frihed i princippet) er irrelevant, da vi dels ikke anvender den, og dels er underlagt en række normer, der stærkt indskrænker dens reelle rækkevide. Derimod må man se på den reelle frihed, som er den frihed der konstitueres af evnen til at kunne tænke og handle ud over de givne rammer og normer. Dette parres på original vis med Zizeks vanlige lacanianske psykoanalytiske tilgang; skelnen mellem underbevidsthed og bevidsthed og dennes konsekvenser for analysen, og ender således ud som en sønderlemmende kritik af liberalismens (valg-)frihedsbegrebs indbyggede paradoxer og håbløse natur. Se også www.marxists.org der indeholde en lang række frit tilgængelige og mere eller mindre klassiske værker af diverse marxister og lignende.

 

Leksikon for det 21. århundrede
Bevidst tendentielt leksikon. Mange spændende artikler.

 

Filosofisk Debatforum
Denne gruppe afholder en række spændende møder og mindre studiekredse.

 

Copenhagen X
International by- og boligudstilling. København/Frederiksberg 2002-2012.

 

Tidsskriftcentret
Kalder sig selv et progressivt online bibliotekt, og den beskrivelse er ikke helt ved siden af.

 

Dansk byplanlaboratorium
"Byplanlaboratoriet henvender sig til planlæggere, studerende, offentlige myndigheder og interesserede borgere, som ønsker at vide noget mere om planlægning i Danmark."

 

Modkraft.dk
Venstrefløjs-portal der, ud over nyheder, også har en del spændende længere artikler under afsnittet "kontradoxa"

 

Kvarterløft
Overflyttet til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

 

Social Issues of Law and Order af Zygmunt Bauman
Spændende artikel fra British Journal of Criminology. 2000. Vol. 40. Part 2. Pages 205-221

Uddrag af abstracted: In this paper the author extends his account of "postmodernity and its discontents" to address questions of crime and penal policy in the contemporary period. It is argued that there is a tendency to maintain order by resort to "paradigm of exclusion" and this pattern is exemplified by a discussion of the significance of the Pelican Bay 'super-max' prison in California and the more widespread reliance upon mass incarceration that has emerged in recent years. ... the Pelican Bay project ... operates as a factory of exclusion for people habituated to their status as 'the excluded'. It is a technique of immobilisation, one of several measures of 'space-confinement' that have arisen in response to the postmodern social field and the wasteful, rejecting logic of globalisation. ... Whereas modern liberal societies were organised around a compromise wherein a measure of individual liberty was exchanged for collective economic security, today's tendency is the opposite of this: a trade off of collective security in exchange for the maximisation of individual choice, which in turn, focused by the political process upon the problem of crime and its control gives rise to a logic of exclusion and fortification. This feature of postmodernity is, in effect, symptomatic of a failure to face up to the challenge of existential insecurity generated by our social and economic arrangements.